Bebouwingsconcentraties

Als een burger of ondernemer een initiatief tot extra bouwen indient, dan zal door de gemeente worden getoetst of dit kan. Deze visie is daarbij, naast bijvoorbeeld het be­stemmingsplan en de verordening ruimte, één van de kaders waaraan zo’n bouwinitiatief getoetst wordt.

Concreet doet de visie uitspraak over het volgende:

 • Of, waar en hoeveel extra bebouwing mogelijk is;
 • Welke functies daarbij gewenst zijn vanuit de functionele structuur van de omgeving en in hoeverre die functies in die structuur inpasbaar zijn;
 • Onder welke (kwaliteits)voorwaarden dat kan (bouwtype, grootte van de bebouwing, materiaal, inpassing met beplanting etc.);
 • Op welke wijze bij bebouwingsconcentraties vorm gegeven wordt aan de kwaliteitsverbetering van het landschap.

Bebouwingsconcentraties

In de Verordening ruimte definieert de provincie Noord Brabant een bebouwingsconcentratie als “kernrandzo­ne, bebouwingslint of bebouwingscluster (vlakvormige verzameling van gebouwen buiten bestaand stedelijk gebied). In het Bestemmingsplan Buitengebied zijn bebouwingsconcentraties ge­definieerd als “gebieden met een hogere bebouwings­dichtheid en met wisselende functies. Ze voldoen aan de volgende criteria:

 • Ze grenzen aan een bestaande kern. Verder weg van een bestaande kern wordt niet wenselijk ge­acht;
 • Er is al voldoende concentratie van bebouwing en verscheidenheid aan functies aanwezig;
 • De mogelijke ontwikkeling van functies is niet strij­dig met het belang van omliggende agrarische be­drijven en na te streven agrarische ontwikkelingen (LOG);
 • De verruiming leidt niet tot een onaanvaardbare overlast van verkeer of een vermindering van de verkeersveiligheid;
 • De betreffende bebouwingsconcentratie past in provinciaal en gemeentelijk beleid.

Uiteindelijk zijn de volgende vijf bebouwingsconcen­traties definitief als zodanig aangeduid en in de visie bebouwingsconcentraties opgenomen:

 • Hoog Heukelom
 • Molenbaan (en Pannenschuurlaan)
 • ‘t Stokske (en Zandstraat-Heiligenboom)
 • Draaiboompje (Oirschotseweg-De Hild)
 • Vinkenberg (en Heuvelstraat)