Omgevingsvisie Oisterwijk

Welkom bij de omgevingsvisie van de gemeente Oisterwijk. Op deze website geeft de gemeente haar integrale visie op Oisterwijk. Niet door concrete lijnen uit te zetten, maar door het formuleren van een aantal kaders per gebied. Hoe dat precies werkt, kunt u nalezen in het (hoofd)menu.

Deze omgevingsvisie is in 2016 vastgesteld door de gemeenteraad. We zijn bezig met het actualiseren van de omgevingsvisie. Natuurlijk brengen we u op de hoogte op het moment dat we een nieuwe visie hebben.

POI's

Achterste Stroom

Door een burgerinitiatief is een visie opgesteld voor het gebied bij de Achterste Stroom. De raad heeft inmiddels ingestemd met de inhoud van deze visie.

Bebouwingsconcentratie Hoog Heukelom

Oisterwijk kent vijf bebouwingsconcentraties waarin, onder bepaalde voorwaarden en voor zover grondeigenaren dat willen, extra bouwen voor niet-agrarische functies mogelijk is.

Bebouwingsconcentratie Molenbaan

Oisterwijk kent vijf bebouwingsconcentraties waarin, onder bepaalde voorwaarden en voor zover grondeigenaren dat willen, extra bouwen voor niet-agrarische functies mogelijk is.

Bebouwingsconcentratie 't Stokske

Oisterwijk kent vijf bebouwingsconcentraties waarin, onder bepaalde voorwaarden en voor zover grondeigenaren dat willen, extra bouwen voor niet-agrarische functies mogelijk is.

Bebouwingsconcentratie Vinkenberg

Oisterwijk kent vijf bebouwingsconcentraties waarin, onder bepaalde voorwaarden en voor zover grondeigenaren dat willen, extra bouwen voor niet-agrarische functies mogelijk is.

Boomkwekerijen

Langs de N65 zijn veel boomkwekerijen aanwezig van Greenport Midden Brabant, die de beleving van het landschap domineren. De gemeente Haaren en Vught laten boomkwekerijen toe. Oisterwijk is hier terughoudend in om de uitstraling van het landschap niet (negatief) te beïnvloeden. Hier is een bewuste keus in gemaakt om de Greenport niet te steunen. Slechts incidenteel worden kwekerijen toegestaan, passend binnen het mozaïek van het landschap.

Scheerman Zuid

Deze locatie is eigendom van de gemeente en gelegen tussen de bebouwde kom van Moergestel en de A58. De afgelopen jaren zijn er verschillende ideeën geweest voor de ontwikkeling van het gebied (met woningen en/of bedrijven). Met de keuze voor de Bedrijfsweg (Oisterwijk) als voorkeurslocatie voor evt. uitbreiding van het bedrijventerrein, kan deze locatie enkel nog met woningbouw ontwikkeld worden.

Den Donk

Locatie den Donk wordt gezien als dé locatie voor het clusteren van de sportvoorzieningen binnen Oisterwijk. Op dit moment speelt de discussie voor het verplaatsen van het zwembad (in welke vorm dan ook) en eventueel het integreren van verschillende verenigingen. Het centreren van de sportvoorzieningen (incl. zwembad) op den Donk kan leiden tot het vrijkomen van de locaties Gemullehoeken (Vennelaan) en De Leije (Baerdijk). Voor deze locaties zal dan een nieuwe invulling worden gezocht. Den Donk is ook in beeld als zoekgebied voor waterberging.

Station Oisterwijk

Het station van Oisterwijk krijgt een voetgangerstunnel. Hierdoor ontstaat ook een entree aan de Noordelijke zijde van het spoor. Via een voet- en fietspad is deze nieuwe entree goed bereikbaar. De ontwikkeling van het KVL-terrein, het Studiegebied en de noordzijde van het station zorgen voor een kwaliteitsimpuls in de Oisterwijkse Spoorzone. Dit verbetert de verbinding en relatie met Tilburg, waar de spoorzone ook ontwikkeld wordt.

Studiegebied

Om ervoor te zorgen dat het KVL-terrein goed aansluit op het centrum van de kern Oisterwijk, heeft de raad in december 2015 het voorkeursscenario vastgesteld voor de ontwikkeling van dit gebied. In het scenario worden de Boerenbond en Lidl naast het KVL-terrein geplaatst met een groot parkeerterrein en de Ambachtstraat verlegd.

Verbetering fietsroutes: Oisterwijk-Tilburg

Voor het verbeteren van de fietsroutes heeft een aantal locaties veel verbeterpotentie. Eén van de locaties is de fietssnelweg Oisterwijk-Tilburg (langs het spoor).

Verbetering fietsroutes: Haghorst

Voor het verbeteren van de fietsroutes heeft een aantal locaties veel verbeterpotentie. Eén van de locaties is de fietsroute naar Haghorst.

Verbetering fietsroutes: Koningshoeve

Voor het verbeteren van de fietsroutes heeft een aantal locaties veel verbeterpotentie. Eén van de locaties is de fietsroute naar het Trappistenklooster Koningshoeve.

Verbetering fietsroutes: Heusdensebaan

Voor het verbeteren van de fietsroutes heeft een aantal locaties veel verbeterpotentie. Eén van de locaties is de fietsroute Heusdensebaan naar de N65.

Vorstelijk Landschap

Nabij de Koningshoeve in Tilburg, landschap van allure. Het klooster krijgt meer aandacht vanuit de gemeente Tilburg. Toeristisch gezien is dit ook voor Oisterwijk gunstig. De gemeente heeft haar bijdrage geleverd bij de aanleg van een nieuw fietspad naar dit klooster.

Vrijkomende kerken: Joanneskerk

Vrijkomende kerken: Het teruglopende kerkbezoek leidt ertoe dat het bisdom in Den Bosch diverse kerkgebouwen afstoot. In Oisterwijk worden de Joanneskerk en de Levenskerk genoemd, in Moergestel de kerk St. Jans Onthoofding. De locatie van de Levenskerk kan een andere (fysieke) invulling krijgen, de andere kerken zijn monumentaal. De gemeente ziet het als haar taak om een andere invulling van de gebouwen mogelijk te maken in het ruimtelijk beleid. Uiteindelijk bepaalt het bisdom als eigenaar wat er gebeurt met de locaties en panden.

Vrijkomende kerken: Levenskerk

Vrijkomende kerken: Het teruglopende kerkbezoek leidt ertoe dat het bisdom in Den Bosch diverse kerkgebouwen afstoot. In Oisterwijk worden de Joanneskerk en de Levenskerk genoemd, in Moergestel de kerk St. Jans Onthoofding. De locatie van de Levenskerk kan een andere (fysieke) invulling krijgen, de andere kerken zijn monumentaal. De gemeente ziet het als haar taak om een andere invulling van de gebouwen mogelijk te maken in het ruimtelijk beleid. Uiteindelijk bepaalt het bisdom als eigenaar wat er gebeurt met de locaties en panden.

Vrijkomende kerken: St Jans Onthoofding

Vrijkomende kerken: Het teruglopende kerkbezoek leidt ertoe dat het bisdom in Den Bosch diverse kerkgebouwen afstoot. In Oisterwijk worden de Joanneskerk en de Levenskerk genoemd, in Moergestel de kerk St. Jans Onthoofding. De locatie van de Levenskerk kan een andere (fysieke) invulling krijgen, de andere kerken zijn monumentaal. De gemeente ziet het als haar taak om een andere invulling van de gebouwen mogelijk te maken in het ruimtelijk beleid. Uiteindelijk bepaalt het bisdom als eigenaar wat er gebeurt met de locaties en panden.

Oostelvoortjes

Aandachtsgebied: De Oostelvoortjes is een wijk in Moergestel, die aan het verouderen is en aandacht behoeft op het gebied van leefbaarheid. De locatie dient nog nader onderzocht te worden om te kijken waar exact de pijnpunten zitten.

Molenakkers

Het gebied Molenakkers is een voormalig Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) en kent veel agrarische ondernemers. Er worden daardoor hoge eisen gesteld aan de infrastructuur in dit gebied. De wegen dienen verbeterd te worden om te voorkomen dat bestaande wegen (verder) beschadigd worden. Voor de agrarische bedrijvigheid wordt ingestoken op duurzaamheid en geen intensivering.

Locatie De Leije

Met het verplaatsen van het zwembad en sporthal De Leije naar Sportpark Den Donk, komt de locatie De Leije vrij. De gemeenteraad heeft zich (eind 2015) al uitgesproken over een invulling van deze locatie met woningen. De ontwikkeling in het gebied zal verder worden uitgewerkt, wanneer meer zicht is op de planning. Hierbij wordt de recent vastgestelde Woonvisie betrokken.

Locatie Bedrijfsweg

Deze locatie is aangewezen als mogelijke uitbreidingslocatie voor het bedrijventerrein in Oisterwijk. Hiermee wordt ingespeeld op de behoefte om de groei- en ontwikkelwensen van gevestigde ondernemers te kunnen accommoderen.

Landgoed Rozephoeve

Het landgoed Rozephoeve is een ontginningslandgoed dat ligt op de grens van de gemeenten Oisterwijk en Oirschot, ingeklemd tussen de natuurreservaten Kampina en Oisterwijkse bossen en Vennen en een groot agrarisch landschap aan de zuidzijde. Om het landschap en de opstallen in stand te kunnen houden, wordt een deel van het gebied verpacht aan boeren en een ander deel bestaat uit natuurgronden.

Landgoed Oisterwijkse Hoeven

Het gebied rondom de Hoevenseweg gelegen tussen de sportvelden (Den Donk) en het bos van Landgoed Ter Braakloop vormt een fraaie en rustige overgang van het bos naar de bebouwde kom van Oisterwijk. Behoud van de openheid rondom het bosgebied en het zicht hierop vanaf de Moergestelseweg en de Hoevenseweg is waardevol. Er zijn plannen om binnen dit gebied het landgoed Oisterwijkse Hoeven te ontwikkelen.

Landgoed Laag-Heukelom

Op de locatie Laag Heukelomseweg 7 in Heukelom bevindt zich momenteel nog een voormalige varkenshouderij. Er zijn plannen om deze locatie met aangrenzende gronden - na sloop van de bestaande opstallen (met uitzondering van de bestaande bedrijfswoning) - te ontwikkelen tot een nieuw landgoed Laag Heukelom.

Insaid gebouw

Aandachtsgebied: Het Insaid gebouw staat al 10 jaar leeg. De gemeente denkt creatief mee over een nieuwe invulling van het pand, die aansluit bij haar beleidskaders. Zo is het gebouw bij de Regio Hart van Brabant aangemeld voor het toestaan van leisure. Daarnaast is in het gebouw Bedrijvigheid en perifere detailhandel toegestaan.

Gebied rondom het spoor

Aandachtsgebied: Gebied rondom het spoor. Op sommige locaties heeft de directe omgeving rond het spoor een slechte uitstraling. Met name de achterkant van de woningen aan de Hoogstraat geeft een rommelig beeld.

Entree Oisterwijk

Aandachtsgebied: Wanneer de kern Oisterwijk over het spoor bij Heukelom wordt benaderd, is er sprake van een lage ruimtelijke kwaliteit. De aanwezige woning met tuin en de aangrenzende (voormalige) bedrijfspercelen stralen niet de gewenste kwaliteit uit die wij voor ogen hebben bij een entree van onze gemeente. De veiligheid van de overweg kan op deze plek met enkele ingrepen verbeterd worden. Daarnaast kan een eventuele rondweg vanaf Den Donk op deze locatie aanhaken.

Deltaplan/ Duurzaamheidsvallei

Deze locatie is gelegen langs de noordwest grens van Oisterwijk tegen Tilburg aan. In de duurzaamheidsvallei krijgen verschillende voorzieningen op het gebied van duurzaamheid een kans (living lab) tot aan Moerenburg. Vanuit het Deltaplan wordt aandacht besteed aan het landschap.

D'n Tob/Ermelindushof

Aandachtsgebied: Het Ermelindushof wordt al jaren gezien als een gebied in het centrum van Moergestel met een slechte ruimtelijke kwaliteit. Recentelijk lijkt er weer wat beweging te komen in de ontwikkeling van woningbouw op deze locatie. De gemeente ziet hier geen rol weggelegd voor de gemeente, behalve het faciliteren van de ruimtelijke procedure. Aangezien de locatie aan het St. Jansplein ligt, is een andere programmering in de plint van de bebouwing (winkels, dienstverlening) wellicht bespreekbaar.

Centrum Moergestel

De leefbaarheid van het centrum van Moergestel zal de komende jaren een belangrijk aandachtspunt worden. Door de afname van detailhandel komen winkelpanden leeg te staan. Voor de kern is het van belang om een bepaald niveau van de voorzieningen te behouden voor haar inwoners. Dit houdt in dat de mogelijkheden voor de invulling van leegkomende panden in de aanloopstraten en het centrum zo ruim (en flexibel) mogelijk bestemd worden.

Bebouwingsconcentratie 't Draaiboompje

Oisterwijk kent vijf bebouwingsconcentraties waarin, onder bepaalde voorwaarden en voor zover grondeigenaren dat willen, extra bouwen voor niet-agrarische functies mogelijk is.

Westend

Aandachtsgebied: De bewoners van de wijk Westend hebben hun directe woonomgeving slecht beoordeeld bij het invullen van de enquête. Dit vraagt om een vervolg. Voor sommige aspecten van de woonomgeving is de lage score wel te verklaren. Zo speelt er veel rondom de ontsluiting van de wijk. Dit heeft zijn effect op het gevoel van veiligheid en bereikbaarheid. Ook de ruimtelijke kwaliteit verdient aandacht.