De wijk Westend heeft zich ontwikkeld langs de Tilburgseweg. Ruimtelijk en stedenbouwkundig is er een duidelijk onderscheid te maken tussen het gedeelte gelegen binnen spoorlijn, Tilburgseweg en Moergestelseweg en het gedeelte gelegen tussen Tilburgseweg, Willem de Zwijgerlaan en Beukendreef. Het eerstgenoemde gebied kent een minder planmatige opzet.

De bebouwing en ruimtelijke structuur worden sterk bepaald door het oorspronkelijke dorpskarakter en het bouwen langs de uitvalsweg. Het gebied vormt feitelijk de ruimtelijk-structurele voortzetting van de oorspronkelijke dorpas Tilburgseweg - Hoogstraat.

Kenmerkend is de individuele bebouwing langs de diepe tuinen/erven tussen Tilburgseweg en spoorlijn, in het midden onderbroken door de later ingevoegde strakke rijenbouw van de Pastoor van de Meijdenstraat. De ruimtelijk-functionele relatie met het dorpscentrumgebied komt ook tot uitdrukking in de aanwezigheid van enkele winkels in dit oostelijk deel van de Tilburgseweg. Aandacht vraagt de woonsituatie aan de Pastoor van den Meijdenstraat. Er is sprake van een geïsoleerde en feitelijk aan de openbaarheid onttrokken ligging.

Het gebied in de driehoek Tilburgseweg-Beukendreef-Willem de Zwijgerlaan vormt een van de eerste planmatige uitbreidingen van Oisterwijk en is dan ook strakker van opzet en functie: woningbouw binnen een eenduidige verkavelingsopzet. Dit karakteristieke woonbuurtje is verruimd door de woningbouw op de hoek Beatrixstraat/Beukendreef ter plaatse van de gesaneerde basisschool Joannes van Oisterwijk. 

’t Seuverick is een uitbreidingswijk, die dateert uit de jaren zeventig met een  herkenbare ruimtelijke opzet. 't Seuverick volgt in verkaveling en structuur de oostwestoriëntatie van de Voorste Stroom. Daarnaast is een gebied gelegen, dat een sterke noordzuid gerichte oriëntatie kent en een structuur waarbij de bebouwing is geconcentreerd in kleinere clusters/blokken. Voor beide gebieden geldt dat ze zich "koesteren" in een brede, groene overgangszone naar het buitengebied. De inrichting tot 30 km/uurgebied is recent afgerond.