Gezonde wijken

Meer accent op het oplossend vermogen van de wijk

De gemeente is ervan overtuigd dat allerlei vraagstukken in de wijk kunnen samenkomen. Voor het betrekken van bewoners, het vormgeven aan de veranderingen in de samenleving en het voorkomen en oplossen van gezondheidsproblemen is de directe leefomgeving van bewoners een heel relevant schaalniveau. De gemeente gaat daarom meer accent leggen op de behoeften in wijken en de rol die bewoners daarin zelf kunnen en willen hebben. De wijk komt in het gemeentelijk beleid en de activiteiten meer centraal te staan. En in een gezonde wijk staat de gezondheid van bewoners voorop.

Door de grotere verantwoordelijkheid van de gemeente in het sociale domein (incl. de bezuiniging die daarin gehaald moet worden), de vergrijzing en de aanwezige sociaal maatschappelijke problemen (zoals eenzaamheid en gezondheidsproblemen) staat de gemeente voor een grote opgave. Door vergrijzing en de noodzaak langer zelfstandig te wonen zijn mensen meer dan voorheen aangewezen op de sociale verbanden in de buurt. De gemeente zal daarom oog moeten hebben voor specifieke nieuwe woonwensen van b.v. ouderen, alleenstaanden of andere kwetsbare doelgroepen. Waar mogelijk werkt de gemeente mee aan inbreidings- en herstructureringsplannen waarbij woningen voor doelgroepen worden gerealiseerd.

In de toegenomen aandacht voor de gezondheid van mensen is de wijk ook belangrijk. De directe leefomgeving is voor mensen medebepalend voor sport, spel en bewegen. De wijk is, zeker voor minder mobiele groepen in de samenleving, medebepalend voor een gezonde levensstijl. In een gezonde wijk vind je alle aspecten van de fysieke en mentale gezondheid terug. 

Op termijn speelt er ook een vraagstuk rondom de financiering van maatschappelijke voorzieningen in Oisterwijk. Er is een groot aanbod, waarvan op termijn de vraag is hoe dat rendabel kan zijn. Gezien het financieringsvraagstuk en de maatschappelijke behoefte in de wijken, wil de gemeente maatschappelijk vastgoed breder inzetten. Door de rol van maatschappelijk vastgoed te vergroten kunnen voorzieningen iets ‘extra’s brengen ten aanzien van het wonen en tegelijk rendabeler worden. Voorzieningen kunnen een kans zijn bij het langer zelfstandig wonen van ouderen en het versterken van de sociale cohesie binnen de wijk.

Wat wordt hiermee bereikt?

  • Een gevarieerd woningaanbod. De gemeente streeft naar een evenwichtige opbouw van de samenleving. Woningbouwprojecten die bijdragen aan het langer zelfstandig wonen in de ‘eigen’ wijk of woningen voor specifieke doelgroepen worden ondersteund, mits ze passen in het woningbouwprogramma van de gemeente. 
  • Klimaatverandering. De gemeente wil toe naar duurzame en klimaatbestendige wijken en wil de betrokkenheid van bewoners daarbij vergroten. Groen in de wijk en voldoende wateropvang zijn belangrijk om deze doelstelling te halen, maar kunnen tegelijk een bredere (maatschappelijke) doelstelling krijgen. 
  • Gezondheid. Meer aandacht voor een gezonde levensstijl in de vorm van bewegen, spelen en sporten. Meer aandacht voor een omgeving, die uitnodigt tot gezond gedrag (regionaal gezondheidsbeleid).
  • Betrokkenheid bij en gebruiken van groen. Groen in de wijk is belangrijk voor sport, spel en bewegen en draagt zo indirect bij aan de gezondheid van bewoners. Door groen anders in te zetten (zoals voor ecologie, voedselproductie, sport) kan het bijdragen aan meer betrokkenheid, sociale contacten of bewustwording van specifieke thema’s als duurzaamheid of gezond voedsel. Het is aan bewoners om te benoemen waar de behoefte zit en op wijkniveau kunnen bewoners (en gemeente) dit samen oppakken (b.v. initiatieven voor herinrichting en onderhoud door bewoners).  
  • Sociaal vangnet. Veel sociale problematiek speelt zich af achter de ‘voordeur’. Hoewel de gemeente en sociale partners daar een rol in hebben, is de directe omgeving ook van groot belang. Een sterke sociale cohesie en een specifiek aanbod aan voorzieningen of activiteiten maakt het laagdrempeliger om weer aansluiting te vinden in de samenleving. Daarvoor zijn plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, iets kunnen organiseren en waar voorzieningen kunnen worden aangeboden, van groot belang.
  • Accommodaties. De gemeente wil haar voorzieningen beter benutten en laten aansluiten op de vragen die er zijn. Een bredere inzet kan mogelijk zijn voor maatschappelijke doelen, sociale en medische voorzieningen en wellicht ook kleinschalige werkfuncties (wijkeconomie).