Oisterwijk kent een hoog gewaardeerd woonklimaat. Dit goede woonklimaat heeft tot gevolg dat de woningprijzen in Oisterwijk relatief hoog zijn. Er is een behoefte in Oisterwijk naar verschillende type woningen. Een grote (maatschappelijke) opgave die op de gemeente afkomt zijn de veranderingen in de zorgvraag in combinatie met de vergrijzing. Dit kan niet uitsluitend via nieuwbouw worden gerealiseerd, maar vraagt ook om aanpassingen en vervanging van de bestaande woningvoorraad. 

De ontgroening en vergrijzing, het type huishoudens, maar ook de ontwikkelingen op de hypotheekmarkt, arbeidsmarkt en in het gereguleerde deel van de woningmarkt (corporatiesector), zijn medebepalend voor de opgave. De veranderingen zullen ook effect hebben op de bestaande woningvoorraad in Oisterwijk, die voor een aanzienlijk deel bestaat uit (zeer) ruime grondgebonden woningen. De verschillende opgaven kunnen niet allemaal via nieuwbouw worden opgelost. 

De focus voor woningbouwprojecten ligt de komende jaren op het aanpassen van de bestaande woningvoorraad op het gebied van energie en gebruiksmogelijkheden. Voor specifieke doelgroepen gaan we samenwerken met de woningbouwcorporatie. 

Omdat de marktpartijen de woningmarkt en de behoeften beter kennen dan de gemeente, kunnen zij beter de keuze maken van het type te bouwen woningen. Belangrijk is dat de woningen passen binnen de omgeving. De gemeente heeft wel een maatschappelijke opgave om samen met partners invulling te geven aan de stijgende vraag naar zorgwoningen. Zij stelt daartoe (waar mogelijk en geschikt) ook grond en vastgoed voor ter beschikking. Omdat het vraagstuk van wonen en zorg grotendeels niet door de markt opgepakt zal worden ligt er een maatschappelijke opgave waar de gemeente verantwoordelijkheid moet pakken. 

Gelet op de opgaven, het beschikbare programma en de ruimtelijke opgaven in de bebouwde kom (herstructurering/transformatie) is er in de basis geen aanleiding om nieuwe uitleglocaties aan te wijzen. Het benutten van bestaande stedelijke gebied is ook in lijn met het beleid van duurzame verstedelijking. Hierbij worden geen gebieden bebouwd met woningen die nu een groene of een speelinvulling hebben. 

Voor Oisterwijk is op 6 oktober 2016 de Woonvisie​ vastgesteld. De hoofddoelstelling van het woonbeleid in Oisterwijk is zorgdragen voor een zodanig groot en gedifferentieerd aanbod van woningen dat dit aansluit bij primair de vraag van de Oisterwijkse woonconsument en secundair de vraag van woonconsumenten elders uit de regio.