Oisterwijk Zuid

De wijk “Oisterwijk Zuid” is de grootste wijk van de kern Oisterwijk. De wijk omvat alle woongebieden ten zuiden van de Voorste Stroom en bestaat uit diverse deelgebieden: Burghtweide, Klompven e.o., De Bunders, Zuid en Speijck-Hondsberg.

Burghtweide

Deze kleine woonbuurt heeft diverse woningtypen, zoals villa's, patiowoningen en geschakelde woningen, die straatsgewijs zijn gegroepeerd. Aan de oostzijde tegen de bosrand ligt de grote en hoge serviceflat Burghtweide. De westrand bestaat uit gevarieerde lintbebouwing (kleine villa's met incidenteel grotere bebouwingselementen) langs de Gemullehoekenweg. Het parkgebied langs de Voorste Stroom en het bosperceel aan de oostzijde geven de wijk een sterk groen karakter.

Zuid

Dit gebied bestaat uit meerdere delen die dateren uit verschillende tijdsperioden. De hiermee samenhangende verkavelingspatronen en bouwstijlen zijn duidelijk afleesbaar. Het oudste gedeelte (Burgemeester van Beckhovenstraat-Van Rijckevorsellaan) bevat vrijstaande en geschakelde woningen op smalle, diepe percelen. Het hofje Burgemeester de Keijzerplein-Juliana Bernhardplein vormt door zijn eenheid in bouwstijl en inrichting een waardevol geheel. Het is beschermd als gemeentelijk dorpsgezicht. Het overige gebied is wat ruimer verkaveld met veel geschakelde woningen. In het zuidelijk deel tussen Scheepersdijk en Wolvensteeg zijn grote groene pleinen in het stratenpatroon opgenomen. Aan de overzijde van de Wolvensteeg ligt een speelveld. Het oostelijk deel tussen Visserslaan en Gemullehoekenweg bevat op zich zelfstaande inbreidingen (vrijstaande woningen Hertog Hendriklaan en Hertoginnelaan, luxe terrasappartementen Groenenborgh). De landschappelijke overgang van het bebouwde gebied bij de Wolvensteeg naar de graslanden en de Achterste Stroom is fraai door de landelijke inrichting van de Wolvensteeg (profiel, berm, bomen). De consequente laanbeplanting in de straten geven dit gebied ondanks de soms compacte verkaveling een zeer groen karakter.

De Bunders

Deze merendeels uit de zestiger en zeventiger jaren stammende uitbreiding heeft een helder roostervormige opzet met lange oostwest gerichte straten en korte haaks hierop staande woonstraten. Sommige noordzuidstraten hebben brede groene profielen met een duidelijke ontsluitingsfunctie voor autoverkeer. Aan deze groene assen zijn diverse wijkvoorzieningen gekoppeld (scholen, speelterreinen e.d.). Het westelijk deel bestaat voornamelijk uit rijenbouw en geschakelde woningen. Ten zuiden van de Burgemeester Vogelslaan overheerst vrijstaande bebouwing.

Klompven e.o., Speijck/de Hondsberg

Rond het Klompven en het Eikenven liggen villa's op grote kavels, met name langs het Klompven. Het gebied ademt een parkachtige sfeer uit door het water, de bomen en de zachte overgang van berm naar tuinen. De Heisteeg met dezelfde type ruime percelen verbindt het Klompven met het gebied Speijck/de Hondsberg. Dit gebied bestaat uit landhuizen op zeer grote percelen in een bosrijke omgeving. Het merendeel stamt uit de vijftiger jaren. De tuinen vormen uitsparingen in het bos. De dichte boombeplanting langs de smalle wegen versterkt dit boskarakter. Dit gebied vormt de overgang van de bebouwde kom van Oisterwijk naar het groene buitengebied. De zuidrand bestaande uit het beekdal van de Reusel vormt een landschappelijk en ecologisch waardevol gebied.

Woonwijken kern Oisterwijk

De woonwijken van de kern Oisterwijk zijn:

  1. Pannenschuur
  2. West
  3. Hoge Akkers
  4. 't Seuverick
  5. De Bunders
  6. Speijck-De Hondsberg
  7. Zuid
  8. Klompven e.o.
  9. Burghtweide
  10. Waterhoef