Hoe werkt de website?

Op de website wordt per gebied aangegeven wat de belangrijkste kaders zijn, die daar spelen. In het uitrolmenu Gebieden klik je op het gewenste gebied en daarbij zie je welke thema's, waarden en ambities bij dat gebied horen. In april 2021 vind je op de kaart ook de omlijnde gebieden terug. Gebieden zijn verschillende wijken binnen de kernen Oisterwijk en Moergestel of gebieden in het buitengebied met verschillende landschappelijke kenmerken. Per gebied wordt onderscheid gemaakt in sectorale thema’s, waarden en ambities. Past een project binnen deze kaders, dan kan een initiatiefnemer rekenen op een positieve houding van de gemeente.

Sectorale Thema's

De sectorale thema’s zijn bepaald aan de hand van de bestaande beleidskaders en de ontwikkelingen in de maatschappij. Er is onderscheid gemaakt in de volgende thema’s:

Per thema wordt aangegeven wat de trends en ontwikkelingen zijn in de maatschappij op dit gebied en hoe de gemeente Oisterwijk om gaat met deze ontwikkelingen. Voorbeelden van ontwikkelingen zijn de vergrijzing, internetwinkelen en de schaalvergroting in de agrarische sector. Verschillende beleidsstukken zijn terug te vinden bij de thema´s. Zo is het beleid voor Veehouderijen omschreven bij het thema Agrarische sector en de Woonvisie is raadpleegbaar onder het thema Wonen.

Waarden

De waarden van een gebied zijn bepaald door de inwoners van die wijk, de identiteit van de gemeente Oisterwijk en de geschiedenis. Oisterwijk staat bekend als "Parel in 't Groen". Uit de enquête, die is afgenomen, blijkt ook duidelijk dat de inwoners en ondernemers van Oisterwijk het groen in de gemeente erg waarderen. Daarnaast is het centrum van Oisterwijk een belangrijke waarde met haar uitstraling en hoogwaardige voorzieningen (horeca en winkels), net als de evenementen en de woonkwaliteit.

Voor het Buitengebied is een Landschappelijke Waardenkaart opgesteld. Voor ieder landschapstype zijn de kenmerken en kwaliteiten omschreven, die ook gekoppeld zijn aan de verschillende gebieden op de website. Deze waarden dienen bij een initiatief behouden of versterkt te worden. De cultuurhistorische waardenkaart is een belangrijke bron geweest voor het benoemen van de landschapstypen. De geschiedenis bepaalt immers het uiterlijk van het landschap en daarmee de identiteit van de gemeente. Het versterken van de landschappelijke waarden kan plaatsvinden door elementen te herstellen, die in de loop van de jaren zijn verdwenen. Hierbij kan gedacht worden aan bomenrijen langs wegen en erfgrenzen of oude groenstructuren.

De landschappelijke waardenkaart toont de gemeentegrens, het bebouwd gebied, de snelweg, spoorweg, water en verkavelingspatroon van de gemeente Oisterwijk.

De volgende landschapseenheden worden onderscheiden:

 • coulissenlandschappen
 • beekdal
 • bossen, heide en vennen
 • oude akkercomplexen
 • esdorpenlandschap
 • jonge heide ontginningen

Ook worden waardevolle elementen in het landschap getoond:

 • historische bebouwingsconcentraties
 • dijk
 • waardevolle zichtlijn
 • historische hoofdweg
 • hoofdgroenstructuur
 • historische groenstructuur (voor zover niet in beekdal of bebost stuifzandcomplex gelegen)
 • molen + biotoop
 • dorpsentree
 • landschappelijke parels

Ambities

De sectorale thema's zijn uiteindelijk vertaald naar integrale ambities. Er zijn vijf ambities geformuleerd, die zijn gekoppeld aan de gebieden, waar de ambities op van toepassing (kunnen) zijn:

Een initiatiefnemer dient aan te tonen in welke mate zijn initiatief een bijdrage levert aan het bereiken van (één of meerdere van) deze ambities.

Naast de bovenstaande ambities zijn er ook twee kernwaarden genoemd, die een belangrijke rol spelen bij alle projecten en ontwikkelingen. Deze kernwaarden zijn: