Gebied ten westen van Oirschot

Dit gebied ligt tussen Moergestel en Oirschot. Het wordt vooral agrarisch gebruikt. Hier is sprake van een open landschap. Hier en daar komt ook een recreatieve functie voor. De Oirschotseweg en de A58 doorkruisen dit gebied. In dit gebied zijn recent twee windturbines gebouwd.

Kenmerken

Het gebied valt onder een jonge heide ontginning. Na 1950 was het met behulp van de nieuwe landbouwtechnieken en kunstmest mogelijk geworden om ook de meest natte en droge, schrale gronden te ontginnen. Met behulp hiervan werd een deel van de heide- en bosontginningen in cultuur gebracht. Deze jonge ontginningen zijn herkenbaar aan de grootschalige rechthoekige verkaveling met nieuwe en grote boerderijen langs rechte ontginningswegen. Afgezien van enkele bomenlanen en de beplanting rond de erven is dit gebied grotendeels wijds en open. Een bijzonder deelgebied binnen dit landschap is het nieuwe landgoed “de Rosep”. Hier worden landbouwgronden omgevormd naar natuur in ruil voor de bouw van nieuwe landgoedwoningen. Dit oude heidegebied en zijn directe omgeving kent in tegenstelling tot de overige ontginningen een besloten sfeer door de historische beplanting langs de wegen en kavelranden.