Natuur en landschap 5

Uit de inventarisatie voor de Omgevingsvisie is duidelijk geworden dat de bewoners het groen en de natuur in Oisterwijk erg waarderen. Dit past ook bij Oisterwijk als “Parel in ’t Groen”. Onder de noemer natuur vallen verschillende aspecten, zoals de bossen, waarin kan worden gewandeld en gefietst en waar men de rust opzoekt. De weilanden als open velden, waar de koeien staan de grazen. Of gewoon de groene bermen langs de weg.

Voor het Buitengebied bepaalt het type landschap van een gebied in grote mate hoe de natuur ervaren wordt. Landschap is echter meer. Het is gevormd door de bebouwing en het gebruik van de gronden in het verleden (cultuurhistorie). Op de Landschappelijk Waardenkaart  zijn de verschillende landschappen van Oisterwijk terug te vinden. Op de pagina Hoe werkt de website is omschreven wat de kenmerken en kwaliteiten van het landschap zijn.

Jonge heide ontginningen

Na 1950 was het met behulp van de nieuwe landbouwtechnieken en kunstmest mogelijk geworden om ook de meest natte en droge, schrale gronden te ontginnen. Met behulp hiervan werd een deel van de heide- en bosontginningen in cultuur gebracht. Deze jonge ontginningen zijn herkenbaar aan de grootschalige rechthoekige verkaveling met nieuwe en grote boerderijen langs rechte ontginningswegen. Afgezien van enkele bomenlanen en de beplanting rond de erven is dit gebied grotendeels wijds en open. Een bijzonder deelgebied binnen dit landschap is het nieuwe landgoed “de Rosep”. Hier worden landbouwgronden omgevormd naar natuur in ruil voor de bouw van nieuwe landgoedwoningen. Dit oude heidegebied en zijn directe omgeving kent in tegenstelling tot de overige ontginningen een besloten sfeer door de historische beplanting langs de wegen en kavelranden.

Kwaliteiten

  • Wijds en open karakter;
  • Rechtlijnige en grootschalige verkaveling;
  • Alleen beplanting langs de hoofdwegen;
  • Nieuw landgoed “de Rosep” met historische groenstructuur.