Stokske, Heiligenboom en de Hild

Dit is het gebied rondom ’t Stokske en Het draaiboompje. De gronden liggen ten noordoosten en oosten van de kern Moergestel. De gronden worden gebruikt voor agrarische doeleinden, wonen, recreatie, en horeca. De Oirschotseweg loopt door het gebied. 

Kenmerken

Op de oude ontginningsassen aan de rand van de beekdalen ontstonden concentraties van agrarische bebouwing (akkercomplexen). Rondom deze agrarische bebouwing werden de aanliggende gronden ontgonnen en in gebruik genomen als akkers waarop voedsel werd verbouwd. De beslotenheid van houtwallen, erven en bosschages contrasteert hier met de open akkers. Dit zorgt voor een onregelmatig patroon en een afwisselend en kleinschalig landschap. De Reusel loopt ook door dit gebied, maar is minder beeldbepalend aanwezig dan in het beekdal. Daarentegen heeft het wel een belangrijke rol voor de natuurwaarden (ecologische hoofdstructuur).