Wat is een omgevingsvisie

Wat is een omgevingsvisie?

De omgevingsvisie is een integrale visie waarin strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn staan. Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de omgevingsvisie verplicht voor rijk, provincies en gemeenten. De visie is enkel bindend aan het gemeentebestuur. Voor de burgers is het bestemmingsplan (straks Omgevingsplan) het juridisch bindende plan, waar hun plannen aan worden getoetst. Om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan, wordt wel gekeken naar de Omgevingsvisie. Een plan, dat past binnen de kaders van de visie kan, bij een positieve afweging van het bestuur, mogelijk worden gemaakt met het opstellen van een nieuw bestemmingsplan voor de desbetreffende ontwikkeling. De visie zelf maakt dus nog geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Doel

Met de nieuwe omgevingsvisie willen we een beleidskader opstellen, dat de inwoners, ondernemers én bestuurders inspireert. In het document worden de kaders omschreven, waarbinnen initiatiefnemers worden uitgenodigd om hun plannen op te stellen. Hiermee zal de visie opgesteld worden volgens de gedachtegang van de uitnodigingsplanologie. De gemeente bepaalt niet meer wat ergens moet komen, maar geeft enkel aan binnen welke kaders projecten de meeste slagingskansen hebben. Het is vervolgens aan de burger en/of ondernemer om hiermee aan de slag te gaan. De visie dient als: 

  • Inspiratie voor ondernemers, bestuurders en inwoners.
  • Richtinggevend kader voor het toekomstig gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid. 
  • Toetsingskader voor individuele verzoeken en initiatieven die niet passen binnen de bestemmingsplannen. 
  • Input voor overleg met de Provincie en de regio over de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente.
  • Basis voor kostenverhaal (grondexploitatie-instrument).

Inhoud

Naast het ruimtelijke beleid heeft ook het verkeers-, milieu-, natuur- en waterbeleid een plek gekregen in deze visie. Daarnaast is gezocht naar raakvlakken met het sociale beleid (o.a. gezondheid, zorg en sport) bij de inrichting en ontwikkeling van de ruimte in de gemeente Oisterwijk. En dat is in lijn met de omgevingswet, waarin thema’s als gezondheid en leefbaarheid steeds meer centraal komen te staan.  

Met de omliggende gemeenten, de regio en de provincie heeft overleg plaatsgevonden. De inhoud van de visie staat niet op zichzelf, maar houdt rekening houdt met onder meer:

Vorm

De omgevingsvisie is vormvrij. Iedere gemeente kan er een eigen opzet voor bedenken. De gemeente Oisterwijk ziet een laagdrempelige website als beste variant om de visie mee vorm te geven. Door te kiezen voor een website is de visie voor iedereen gemakkelijk te raadplegen. Hiermee kan optimaal vorm worden gegeven aan uitnodigingsplanologie en de nieuwe rol van de gemeente in het tot stand komen van projecten. Niet meer altijd als regisseur, maar steeds vaker als partner of enkel faciliterend/ondersteunend.