Uitvoeringsparagraaf

Een uitvoeringsparagraaf is een verplicht onderdeel van de omgevingsvisie. De gemeente dient in deze paragraaf aan te geven op welke manier de geschetste ontwikkelingen tot stand kunnen komen (met name financieel) en biedt de gemeente de mogelijkheid om kosten voor bovenwijkse voorzieningen bij de grondexploitatie te verhalen bij private partijen.

De invulling van de uitvoeringsparagraaf is afhankelijk van de keuzes die gemaakt worden in de omgevingsvisie. De omgevingsvisie Oisterwijk geeft de hoofdlijnen weer voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. Het dient als toetsingskader voor concrete ruimtelijke beslissingen en voor de inzet daartoe van uitvoeringsinstrumenten zoals bestemmingsplannen, beheersverordeningen en omgevingsvergunningen, het beschikbaar stellen van financiële middelen en het sluiten van bestuurlijke overeenkomsten.

In de uitvoeringsparagraaf komen concrete projecten aan bod, hun relatie met andere projecten en wanneer zij gerealiseerd gaan worden. Het KVL-terrein en het aangrenzende studiegebied worden de komende jaren nog gerealiseerd als grote gemeentelijke projecten. Voor deze projecten worden geen bovenwijkse voorzieningen aangelegd als een rondweg of een wijkpark. Voor zowel nieuwe woningbouw- als bedrijvenlocaties wordt in eerste instantie gekozen voor inbreiding en herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Hierdoor is er op dit moment geen project te noemen, waarbij de gemeente kosten kan verevenen over verschillende projecten.  

Een andere financiële regeling, die zijn basis vindt in de uitvoeringsparagraaf van de omgevingsvisie is het landschapsfonds. Het fonds dient ervoor om landschapsverbetering tot stand te laten komen door initiatiefnemers van projecten in het buitengebied een bijdrage te laten leveren in dit fonds. Dit geldt alleen wanneer in het project zelf geen mogelijkheden zijn om een fysieke landschapsverbetering te bereiken. De afgelopen 5 jaar is er nog geen beroep gedaan op een dergelijk fonds. Met de omgevingsvisie is de gewenste kwaliteit per gebied in het buitengebied geformuleerd bij de landschappelijke waarde van een gebied. Dit is de basis om gebruik te kunnen maken van het fonds. In deze paragraaf kunnen vervolgens de concrete projecten worden genoemd die een bijdrage (kunnen) leveren aan het verbeteren van het landschap.

Door ervoor te zorgen dat de omgevingsvisie binnen korte termijn (iedere 1 à 2 jaar) wordt geactualiseerd, kan deze paragraaf steeds actueel worden gehouden en de mogelijkheden optimaal gebruikt worden.