Beekdal van de Reusel

De Reusel loopt vanaf het dorp richting het zuiden. Boven Moergestel heet de Reusel de Achterste Stroom. De gronden aan de Reusel zijn vooral in agrarisch gebruik, waarbij de gronden deels heringericht zijn (als natuur) in het kader van de landinrichting de Hilver. Ook de Reusel heeft daarbij een natuurlijker verloop gekregen. Dit beekdal wordt doorkruist door de Heizenschedijk in het zuiden. De snelweg A58 vormt een barrière in het beekdal. 

Kenmerken

In de gemeente Oisterwijk hebben vier beken een belangrijke invloed gehad op de ontstaansgeschiedenis van het landschap: De Voorste Stroom, de Reusel, De Rosep en de Beerze. De beken hebben zich in de afgelopen eeuwen ingesneden in de zandgronden waardoor beekdalen zijn ontstaan. Karakteristiek voor het beekdallandschap zijn natte laaggelegen gronden en de langwerpige percelen (slagenverkaveling) die voornamelijk in gebruik zijn als weiland of natuurgebied. De uitstraling en landschappelijke beleving is echter per beek verschillend. 

Het beekdal van de Reusel is in het zuiden het duidelijkst herkenbaar. Het beekdal is hier dan ook het breedst. Het beekdal kenmerkt zich door de grote open weilanden en de slagenverkaling met gelijkmatige langgerekte percelen en veel sloten haaks op de beek. De oevers van de beek hebben een moerasachtig karakter en hoge natuurwaarden. Stroomafwaarts, in het noorden stroomt de Reusel door de akkercomplexen en het bos om vervolgens (als de Achterste Stroom) samen met de Voorste Stroom verder te gaan in de Essche Stroom. In dit noordelijke deel is het beekdal een stuk minder beleefbaar door akkers en opgaande beplanting. Maar dat maakt het beekdal niet minder waardevol. De relatieve openheid is hier wel van grote waarde omdat het zorgt voor afwisseling.