Bij het opstellen van de Omgevingsvisie Oisterwijk zijn op verschillende momenten inwoners en ondernemers uit Oisterwijk betrokken. Daarnaast zijn ook bijeenkomsten georganiseerd voor de betrokken ambtenaren (om de andere bijeenkomsten voor te bereiden) en de leden van de commissies en gemeenteraad. 

Het proces om tot een visie te komen is gestart in 2014. In mei 2014 heeft de gemeenteraad de startnotitie vastgesteld, waarin de uitgangspunten voor het opstellen van de visie zijn vastgelegd. Om inwoners op een goede manier te betrekken in het proces is (eind 2014) gekozen voor het uitzetten van een enquête. Op deze manier kon een goede afspiegeling van de Oisterwijkse bevolking (qua leeftijd en woongebied) haar mening geven over de gemeente én de directe leefomgeving. De uitkomsten van de enquête zijn gebruikt om de waarden van de wijken en Oisterwijk goed neer te zetten.  

Vervolgens zijn verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Op 20 april 2015 is een avond georganiseerd voor alle geïnteresseerden inwoners en ondernemers van Oisterwijk. Tijdens de avond werd met de aanwezigen gesproken over ontwikkelingen binnen Oisterwijk in het stedelijk gebied en het buitengebied. Met raads- en commissieleden is op 11 mei 2015 een avond georganiseerd met dezelfde opzet. De avonden waren vooral bedoeld om informatie op te halen over de manier waarop Oisterwijk om zou kunnen gaan met de ontwikkelingen die spelen, zoals de vergrijzing, internetshoppen en de afname van agrarische bedrijven. 

Op de avond met de politiek is het idee ontstaan om een extra avond te organiseren met zogenoemde koplopers uit Oisterwijk. De koplopers zijn ondernemers uit Oisterwijk, die de afgelopen jaren veel met de gemeente hebben samengewerkt om hun plannen te realiseren. Aan de koplopers is een aantal stellingen voorgelegd, waar zij op konden reageren. Naast de inhoudelijke reactie, is ook steeds gevraagd naar de rol van de overheid in een bepaalde situatie. 

De verslagen van de bijeenkomsten met burgers zijn hieronder (via de links) terug te lezen. De uitkomsten zijn naast elkaar gezet in een tabel, zodat overzichtelijk wordt wat er per thema is gezegd door de verschillende groepen. Deze tabel heeft als handvat gediend bij het opstellen van de hoofdlijnen voor de sectorale thema’s. Op 17 december 2015 is de notitie hoofdlijnen vastgesteld door de gemeenteraad. In de notitie worden de sectorale speerpunten voor de komende jaren opgesomd en is gekozen voor een aantal scenario’s. 

De sectorale hoofdlijnen zijn uiteindelijk vertaald naar integrale ambities. Bij de ambtelijke voorbereiding is de GGD betrokken om het thema gezondheid vanuit een andere invalshoek te bekijken. Tijdens een bijeenkomst met leden van de commissies en gemeenteraad is gediscussieerd om te komen tot een vijftal integrale ambities en twee centrale thema’s. Op die manier zijn de kaders compleet, die de omgevingsvisie vullen:

  • De waarden uit de enquête (en de landschappelijke waardenkaart)
  • De sectorale thema’s uit de Notitie Hoofdlijnen
  • De (integrale) ambities

De ontwerp-omgevingsvisie heeft in augustus en september 2016 ter inzage gelegen. Er zijn tijdens deze periode 9 zienswijzen ingediend. Daarnaast is op 12 september 2016 een algemene informatieavond georganiseerd en op 15 september 2016 een beeldvormingsavond voor raads- en commissieleden. De ingediende zienswijzen en de reacties op deze avonden zijn verwerkt in de Nota Zienswijzen en Wijzigingen bij vaststelling Omgevingsvisie Oisterwijk, november 2016. De Omgevingsvisie is op 22 december 2016 vastgesteld.

Download voor meer informatie de onderstaande pdf-bestanden.