Dit grote woongebied is tot stand gekomen in de periode 1973 tot heden en vormt het actuele uitbreidingsgebied voor de kern Oisterwijk. Ondanks de omvang van het gebied en de lange periode van ontwikkeling is de ruimtelijk-stedenbouwkundige hoofdstructuur herkenbaar doordat deze vasthoudt aan de kenmerken van de ruimtelijke structuur van Oisterwijk. Aan de Noordzijde markeert de Molen de entree van de wijk en van de kern Oisterwijk.

Belangrijke schakel in de ruimtelijke samenhang van het totale woongebied vormt de zogeheten laanring, de interne ontsluitingsroute gevormd door de Langvennen (Oost-Noord-Zuid), die de verschillende deelgebieden van Pannenschuur verbindt. Vanuit dit ruimtelijke en ontsluitingsprincipe van de laanring is het woongebied ontwikkeld. Ook het ruimtelijk-functionele "wijkhart" (wijkcentrum en park) is gesitueerd aan deze laanring. Het daarin opgenomen buurtwinkelcentrum vervult een belangrijke functie voor het totale woongebied. Om deze belangrijke functie ook in de toekomst te behouden zijn versterking (aanbod) en vernieuwing (inrichting) noodzakelijk.

Bij de ontwikkeling van de woonwijk zijn bestaande elementen zoveel mogelijk gehandhaafd c.q. hebben een rol gespeeld bij de stedenbouwkundige uitwerking. Zo is een aantal karakteristieke boerderijen, de molen en bestaande boombeplanting gehandhaafd. Een belangrijk uitgangspunt vormde ook het waarborgen van een goede overgang van het woongebied naar het buitengebied. Dit is met name vormgegeven door het in stand houden van zichtlijnen naar het buitengebied en door toepassing aan de randen van vrijstaande woningen, lagere goothoogten en de nokrichtingen en variƫrende kaveldiepten en groenelementen.

Het gehele Pannenschuurgebied is ingericht tot 30 km/uurgebied. De Pannenschuurlaan sluit qua naamgeving aan op het woongebied maar veroorzaakt door maatvoering en functie een duidelijke ruimtelijke scheiding tussen Pannenschuur I en II en de overige delen van Pannenschuur.