Bossen, Heide en Vennen (3)

Dit is het gebied dat loopt van west naar oost in de gemeente tussen de kernen Oisterwijk en Moergestel. Deels bestaat dit uit de Oisterwijkse Bossen en Vennen, deels uit de Kampina. De Kampina gaat in oostelijke richting verder richting Boxtel. Het gebied wordt door een aantal wegen in noord-zuidrichting doorkruist: De Moergestelseweg, de Gemullehoekenweg/Oirschotsebaan, de Rosepdreef, Scheibaan en de Van Tienhovenlaan (deze is alleen toegankelijk voor langzaam verkeer). In het gebied ligt ten zuiden van de kern Oisterwijk het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. In het oostelijk deel, rondom de Vennelaan/Scheibaan bevindt zich een concentratie van recreatievoorzieningen. 

Kenmerken

De Bossen, Heide en Vennen zijn hoger gelegen en kennen daardoor drogere zandgronden. Deze zijn in het verleden nog droger en minder vruchtbaar geworden door afgravingen van de strooisellaag voor het potstalsysteem. Daarnaast werden deze gebieden vaak intensief begraasd. Hierdoor zijn uitgestrekte heidevelden en stuifzanden ontstaan. De stuifzandgebieden zijn te herkennen aan de hoogteverschillen in het terrein die door de stuifduinen zijn ontstaan. Ook ontstonden laagtes waar het zand uitgestoven werd tot op een leemhoudende laag. Op de uitgestoven plekken zijn vennen ontstaan die karakteristiek zijn voor de bossen van Oisterwijk en een hoge geologische waarde hebben. Een groot deel van de heide- en stuifzandgebieden zijn later weer bebost om de verdere verschraling en verstuiving van de grond tegen te gaan. In eerste instantie gebeurde dit in de 19de eeuw met naaldbos ten behoeve van hout voor de  mijnhout en voor telegraafpalen. Tegenwoordig wordt in het bosbeheer gekozen voor de ontwikkeling van natuurlijk bos, met meer loofbomen. Dit afwisselende landschap is waardevol voor natuur en recreatie getuige de Natura-2000 aanwijzing en de vele recreatieve functies. Bijzondere plekken in het bos zijn de landgoederen en de plekken waar de Reusel en de Rosep door het bos stromen.