Natuur en landschap

Het thema Natuur is erg belangrijk in Oisterwijk. Het zorgt er in grote mate voor dat Oisterwijk een aantrekkelijke gemeente is voor zowel de bezoekers als de bewoners. Naast een functie als decor voor recreatie, heeft de natuur ook een intrinsieke waarde, die door Europese (Nature 2000) en landelijke wetgeving (bijvoorbeeld Flora en Faunawet) wordt beschermd. 

In Oisterwijk ligt een groot deel van het beschermd Natura 2000 gebied “Kampina & Oisterwijkse Vennen". Veel van de maatregelen hiervoor worden uitgevoerd door Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer als eigenaren van de gebieden. De beschermingsmaatregel met het grootste effect op de Omgevingsvisie is de inperking van stikstofdepositie. Dat heeft gevolgen voor de mogelijkheden voor uitbreiding van veehouderijen, maar ook voor andere ontwikkelingen die stikstofdepositie veroorzaken. De ontwikkelingsmogelijkheden per Natura 2000-gebied worden bepaald in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Aangezien ontwikkelingen binnen verschillende gemeenten in de regio Hart van Brabant een effect hebben op de Kampina & Oisterwijkse Vennen, kan regionale afstemming hierover wenselijk zijn.

Het landschap in gemeente Oisterwijk is zeer divers. Van natte heide, bossen en vennen tot open agrarisch gebied en van kleinschalige mozaïeklandschap tot het beekdallandschap langs de watergangen waarop de kernen zijn ontstaan. De gemeente voert samen met de bewoners en ondernemers in het gebied projecten uit, om de verbinding tussen stad en platteland te verbeteren en landschappelijk te versterken. 

Als de initiatiefnemer de landschappelijke investering niet op eigen terrein of de directe omgeving kan doen, is er een mogelijkheid opgenomen in de Verordening Ruimte om het bedrag dat moet worden geïnvesteerd in een fonds te stoppen. Dit fonds kan worden gekoppeld aan deze omgevingsvisie (op landschap) met een uitvoeringsprogramma, waar de verschillende projecten aan bod kunnen komen.

Zoals vermeld worden de landschappelijke waarden, zoals de bossen, een laan met bomen en een vergezicht, weergeven op een waardenkaart (zie waarden). Op die manier kunnen initiatiefnemers in één keer zien welke waarden gerespecteerd of zelfs versterkt dienen te worden bij een nieuwe ontwikkeling in dat gebied. Voor het bepalen van de landschappelijke waarden is gebruik gemaakt van de kennis uit het bestemmingsplan Buitengebied en de cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente. Op die manier zijn ook de cultuurhistorische waarden in het buitengebied goed opgenomen in de visie.