Oisterwijks wonen

Inbreiden voor uitbreiden met ook voor kwaliteit, groen en gezonde leefomgeving

De kwaliteit van het wonen in de gemeente Oisterwijk is een enorme kracht. Het woningaanbod heeft een bijzondere en onderscheidende samenstelling, er is veel groen en de wijken stralen die kwaliteit over het algemeen ook uit. De kern Oisterwijk heeft soms de allure van de stad, maar met een dorpse maat en schaal, zonder echte hoogbouw en met de ligging tegen bijzondere bos- en natuurgebieden aan. De gemeente wil deze woonkwaliteit in de toekomst vasthouden. De kern Moergestel is daarentegen veel dorpser qua maat en schaal, maar heeft dezelfde sterke relatie met “buiten”.

Om het buitengebied te sparen en geen ‘rotte plekken’ in de kern te krijgen gaat inbreiding met nieuwe woningen voor uitbreiding. Inbreiding moet echter zorgvuldig gebeuren en in balans met de kwaliteiten. Cultuurhistorische waardevolle elementen (zoals monumenten en beschermde dorpsgezichten) dienen bijvoorbeeld in hun context beschermd te worden.

Door te sturen op type bebouwing en behoud van groen moet de inbreiding een dorpse maat en schaal behouden. Ook blijft de gemeente zo in de toekomst de negatieve effecten van de klimaatverandering voor. Als ‘gezonde’ gemeente is het voorkomen van hittestress, ook op kleine schaal, belangrijk.

Villawijken geven Oisterwijk een specifieke identiteit door de grote woningen met een vaak specifieke en onderscheidende architectuur en bovenal de groene setting. Er ontstaat de laatste tijd meer behoefte om kavels te splitsen omdat woningen en percelen groot en dus exclusief zijn. De gemeente werkt hier spaarzaam aan mee. De villawijken maken voor een belangrijk deel uit van de identiteit en kwaliteit van het wonen in Oisterwijk en vormen een fraaie overgang naar de bos- en natuurgebieden. Omzetting van grote kavels kan acceptabel zijn, als daarmee een specifieke lokale woonbehoefte (b.v. voor ouderen die zo in de eigen wijk kunnen blijven wonen) wordt ingevuld en als het niet strijdig is met het gemeentelijk woningbouwprogramma. De herontwikkeling dient dan wel te passen binnen de bijzondere en kwalitatief hoogwaardige sfeer van de wijk. Dit kan b.v. het geval zijn als er geen zichtbare verdichting optreedt. 

Mocht de gemeente op termijn toch uitbreidingsruimte nodig hebben, dan kiest de gemeente voor onderscheidende plekken. Geen nieuwe schil op landschappelijk ‘minder aantrekkelijke’ locaties, maar op locaties die kwaliteit hebben en daarop voortborduren. Zo blijft de gemeente doorbouwen aan een onderscheidende Oisterwijkse woonkwaliteit.

Wat wordt hiermee bereikt?

  • Ruimtelijke kwaliteit, o.a. met aandacht voor voldoende groen en behoud van de dorpse maat en schaal, de specifieke kwaliteit en identiteit van de villawijken en behoud van de overgangszone naar bos- en natuurgebieden.
  • Wonen. Mogelijkheid om specifieke wensen voor doelgroepen lokaal (op wijkniveau) in te vullen.
  • Aandacht voor klimaatadaptatie.
  • Behoud van cultuurhistorisch waardevolle elementen in hun context.