De gemeente Oisterwijk streeft naar een invulling en inrichting van onze bedrijventerreinen, die past bij de schaal en uitstraling van de gemeente. Het is belangrijk dat de bedrijventerreinen geschikt zijn voor de lokale bedrijven, hun groei- en ontwikkelwensen en werkgelegenheid kunnen bieden. De kernen Moergestel en Oisterwijk zijn wezenlijk anders van karakter. Dit mag teruggezien worden in de karakters van de bedrijventerreinen en de soort bedrijven die daar huisvesting vinden.

Eigen onderzoek van december 2015 en een onderzoek door de Rabobank (regionale prognoses 2016) laten zien dat Oisterwijk in vergelijking met andere gemeenten een hogere economische waarde heeft, een hogere groei van de werkgelegenheid en lagere prognose van werkloosheid. Dat is te verklaren doordat gemeente Oisterwijk een oververtegenwoordiging heeft van groeisectoren (zoals groothandel en horeca) en een ondervertegenwoord¡ging van krimpsectoren (zoals industrie). Ondernemers geven aan graag in Oisterwijk te ondernemen doordat het vestigingsklimaat prettig is. Ze geven aan dat het woonklimaat hier nadrukkelijk onderdeel van is. 

Via de proactieve inzet van de accountmanager Oisterwijk Onderneemt krijgen we de komende jaren meer en beter inzicht in de groei- en ontwikkelwensen van onze ondernemers. hierdoor hebben we eerder zicht op wat hiervan eventuele ruimtelijke gevolgen zijn. 

Veranderende vestigingseisen

De belangrijkste vestigingseisen van bedrijven verschuiven voortdurend tussen de variabele kosten (grondprijs), flexibiliteit (wat kan er?) en kwaliteit (staat van bedrijventerrein). De kwaliteitsfactor wordt de komende jaren uiterst belangrijk. Traditionele vestigingseisen zoals voldoende arbeidspotentieel en een goede bereikbaarheid blijven belangrijk, maar onder invloed van de economische dynamiek worden andere (nieuwe) vestigingseisen, zoals de aanwezigheid van glasvezel en duurzaamheid bij inrichting van terreinen en gebouwen, belangrijker. We faciliteren de aanleg van een glasvezelnetwerk in zowel de kernen als het buitengebied.

Flexibiliteit voorkomt leegstand

Het is belangrijk bij de inrichting van bedrijventerreinen en de gebouwen de nodige flexibiliteit in te bouwen. Zo kan makkelijk van invulling en bestemming gewisseld worden en dit voorkomt leegstand. De toegestane bouwhoogte op percelen is verhoogd, zodat gronden intensiever gebruikt kunnen worden met moderne bedrijfsvoering. Deze aanpak blijven we ook  in de toekomst hanteren.

Arbeidsmarkt en werkgelegenheid

Voor de gemeente Oisterwijk is het belangrijk om voldoende en kwalitatief hoogwaardige bedrijventerreinen te blijven hebben, omdat hiermee voorzien wordt in arbeidsplaatsen. Bedrijventerreinen zijn op deze manier verbonden met het sociaal domein. Het gaat om lokaal/regionaal rendement en om economische structuurversterking. 

Perifere detailhandel

Er is, ook in Oisterwijk, vraag van grote detailhandelsketens en supermarkten om een grote locatie op een bedrijventerrein te kunnen hebben. Dit is slechts op een zeer beperkt aantal locaties toegestaan. We clusteren perifere detailhandel bewust op één locatie aangezien dit zowel de consument (gemak) als de ondernemer (zichtbaarheid + vindbaarheid) voordelen oplevert. 

Revitalisering en ontwikkeling

Het heeft prioriteit om de kwaliteit te verbeteren (revitaliseren) van verouderde bedrijventerreinen en panden. Tegelijkertijd is er behoefte aan het ontwikkelen van nieuwe bedrijventerreinen om de groei- en ontwikkelwensen van gevestigde ondernemers te kunnen accommoderen en nieuwe ondernemers te kunnen binden aan Oisterwijk. Hiermee borgen we continuïteit voor bestaande bedrijven en werkgelegenheid voor Oisterwijk. Hierom zet de gemeente actief in op uitbreiding van aantal hectares. We werken hierbij vraaggericht en volgens de afspraken die hierover in de regio Hart van Brabant zijn gemaakt (o.a. toetsing aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking).