Oisterwijk is een toeristische gemeente met goede fiets- en wandelroutes. Het goed faciliteren van bezoekers is belangrijk. Maar de burgers van Oisterwijk moeten ook goed in en uit Oisterwijk kunnen komen en bij hun woning kunnen parkeren. Vanuit economisch oogpunt is bereikbaarheid van het centrum en bedrijventerreinen belangrijk. 

De kern Oisterwijk is kwetsbaar in zijn ontsluiting. Door de (algemene) verwachte stijging van het aantal ernstige verkeersgewonden is in het algemeen een blijvende aandacht voor verkeersveiligheid belangrijk. Hiervoor gaan we acties nemen. 

Het gebruik van de fiets als duurzaam vervoermiddel wordt gestimuleerd, onder andere door te investeren in aantrekkelijke en veilige fietsroutes inclusief voldoende fietsenstallingen bij de belangrijke voorzieningen. Goede fietsroutes naar Tilburg en het treinstation zijn geschikt als alternatief voor de auto voor woon-werk verkeer. Gedacht kan worden aan een snelfietsroute naar Tilburg: een rechtstreeks fietspad parallel aan het spoor, die een goede verbinding vormt tussen woonwijken enerzijds en Station, centrum en Tilburg anderzijds. 

De gemeente faciliteert duurzame initiatieven op het gebied van verkeer en vervoer, zoals het plaatsen van elektrische oplaadpunten voor elektrische auto’s in woonwijken. 

De verkeersveiligheid wordt verbeterd door in te zetten op communicatie, handhaving en educatie en fysieke maatregelen te treffen op de hoofdinfrastructuur om zo de kans op ongevallen te verkleinen. Het treinstation als belangrijkste ontsluiting van openbaar vervoer moet goed bereikbaar zijn. In 2017 komt er een noordelijke toegang van het station met fietsenstalling die bereikbaar is met een fietspad. 

Op specifieke locaties kan het zo zijn dat een beperkte uitbreiding van infrastructuur nodig is. Het nut en de noodzaak van een tweede hoofdontsluiting wordt gezocht. Bovendien treffen we maatregelen als de intensiteit-capaciteit verhouding boven de 85% komt. 

Voor parkeren geldt dat beter benutten van bestaande capaciteit de eerste voorkeur heeft. Dit kan bijvoorbeeld door lege parkeerplaatsen beter vindbaar te maken. 

Slecht toegankelijke voetpaden worden zoveel mogelijk aangepakt. Dit is van belang voor de vergrijzing en het stijgende aandeel van de oudere doelgroep, dat deelneemt aan het verkeer en gebruik maakt van de openbare ruimte (vooral voetpaden).