Natuur en landschap 6

Uit de inventarisatie voor de Omgevingsvisie is duidelijk geworden dat de bewoners het groen en de natuur in Oisterwijk erg waarderen. Dit past ook bij Oisterwijk als “Parel in ’t Groen”. Onder de noemer natuur vallen verschillende aspecten, zoals de bossen, waarin kan worden gewandeld en gefietst en waar men de rust opzoekt. De weilanden als open velden, waar de koeien staan de grazen. Of gewoon de groene bermen langs de weg.

Voor het Buitengebied bepaalt het type landschap van een gebied in grote mate hoe de natuur ervaren wordt. Landschap is echter meer. Het is gevormd door de bebouwing en het gebruik van de gronden in het verleden (cultuurhistorie). Op de Landschappelijk Waardenkaart zijn de verschillende landschappen van Oisterwijk terug te vinden. Op de pagina Hoe werkt de website is omschreven wat de kenmerken en kwaliteiten van het landschap zijn.

Oude akkercomplexen

Op de oude ontginningsassen aan de rand van de beekdalen ontstonden concentraties van agrarische bebouwing.  Rondom deze agrarische bebouwing werden de aanliggende gronden ontgonnen en in gebruik genomen als akkers waarop voedsel werd verbouwd. De beslotenheid van houtwallen, erven en bosschages contrasteert hier met de open akkers. Dit zorgt voor een onregelmatig patroon en een afwisselend en kleinschalig landschap.

Kwaliteiten

  • Akkers rondom de  groepen agrarische bebouwing;
  • Losse en wisselende groepering: er zijn soms ruimtes tussen de erven waardoor er zichtrelaties met het achterliggend gebied ontstaan;
  • Grote percelen met veel groen, beplanting op - en rondom de erven;
  • Afwisseling tussen open en gesloten;
  • Bochtige wegen en percelering;
  • Houtsingels rondom de kavels die een kamerstructuur vormen (’t Stokske en Heilige Boom).