Visie Achterste Stroom

Het beekdal van de Achterste Stroom tussen Wolvensteeg en Heisteeg valt onder het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Oisterwijk. Diverse incidentele (bouw)initiatieven dreigen een onoverzichtelijke situatie te vormen rondom de Achterste Stroom met als resultaat kwalitatieve achteruitgang van een mooi en karakteristiek (natuur)gebied.

De bewonersgroep Wolvensteeg - Achterste Stroom – Heisteeg heeft het initiatief genomen om met ondersteuning van Waterschap "de Dommel" en de gemeente Oisterwijk te komen tot een visie voor het gebied, zodat er heldere kaders zijn waaraan initiatieven kunnen worden getoetst.

Via een burgerinitiatief heeft de bewonersgroep een visie ontwikkeld die past binnen Rijks-, provinciaal-, gemeentelijk- en waterschapsbeleid. De realisering van de visie leidt er toe dat het gebied rond de Achterste Stroom aantrekkelijker wordt voor mens en dier. Zowel ecologisch (versterken natuurlijke verbinding tussen natuurgebieden en toename van biodiversiteit), hydrologisch (realiseren van een natuurlijke beek) als recreatief (door beleefbare natuur aan de dorpskernrand) vindt versterking plaats.

De visie is nu integraal onderdeel van de omgevingsvisie. Het geeft inzicht in de bestaande waarden en functies in het gebied en het dient als toetsingsinstrument voor eventuele toekomstige ontwikkelingen. Er mist in feite een beleidsvisie die de verschillende bestemmingen en functies binnen het gebied verbindt met het oog op de toekomst en teneinde te voorkomen dat de bestaande en vaak kwetsbare waarden verloren gaan. Dit heeft uiteraard weer zijn directe weerslag op de uitstraling van de gemeente, de stand van de flora en fauna, en van de Achterste Stroom en op de leefomgeving van de bewoners. Dit houdt in dat de visie in beginsel conserverend van aard is, maar dat nieuwe ontwikkelingen wel degelijk mogelijk zijn, mits deze passend zijn bij en aansluiten op de bestaande functies én de bestaande waarden worden versterkt.

Ter illustratie hiervan worden voorbeelden gegeven in de visie van een passende ontwikkelingsmogelijkheid. De mogelijkheden van het gebied worden in de schets hiernaast zichtbaar gemaakt. Dit is een uitgewerkt streefbeeld dat als voorbeeld dient. Dat wil niet zeggen dat het zo moet, maar wel dat het zo kan!